www.hsv.se

Nyheter

Här kan du läsa de nyheter som publicerats nyligen på Högskoleverkets webbplats. Nyheter från tidigare månader hittar du i nyhetsarkivet till vänster.
2012-04-27

Kvaliteten på 189 högskoleutbildningar utvärderad


Högskoleverket publicerar nu resultaten från kvalitetsutvärderingar av nära två hundra utbildningar på 25 universitet och högskolor runt om i landet. Varje utbildning har tilldelats ett omdöme på en tregradig skala. Ett 30-tal får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.
Läs mer i pressmeddelandet

Till resultaten (nytt fönster)


2012-04-27

Dömer ENQA ut Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingssystem?


De första bedömningarna som gjorts i Högskoleverkets nya kvalitetsutvärderingssystem släpptes den 25 april. I samband med detta har det på några håll framförts att den europeiska organisationen ENQA, som Högskoleverket är medlem i, dömt ut systemet på förhand. Men det stämmer inte.
Universitetskanslern kommenterar saken
2012-04-26

Disciplinkonferens i september


Fredag den 21 september arrangerar Högskoleverket en konferens som syftar till att hjälpa lärosätena i deras uppgift att hantera disciplinfrågor. Konferensen äger rum i Stockholm.
Läs mer i nya numret av StudenträttPDF
2012-04-26

Skynda anmäl dig till "Kunskapssamhället — en illusion?"


Den 3 maj är sista anmälningsdag till Högskoleverkets och Göteborgs universitets konferens Kunskapssamhället — en illusion?
Läs mer och anmäl dig här
2012-04-26

Färre högskolenybörjare läsåret 2010/11


Antalet högskolenybörjare — nya studenter i svensk högskoleutbildning — var 105 800 läsåret 2010/11, vilket var 3 000 färre än året innan. Trots minskningen var antalet det näst högsta någonsin. Detta visar ett nytt statistiskt meddelande om antal studenter och examina på grundnivå och avancerad nivå 2010/11 som SCB gjort på uppdrag av Högskoleverket.
Läs det statistiska meddelandet
2012-04-19

Sverige deltar i ny Eurostudent-undersökning


Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att sköta det svenska deltagandet i den femte omgången av Eurostudent. I Eurostudent-projektet jämförs studenters situation i ett trettiotal europeiska länder. Undersökningen fokuserar på sociala och ekonomiska villkor för studier i olika länder. Varje omgång omfattar cirka tre år och avslutas med en rapport.
Läs mer i regeringsuppdraget
Läs också mer om Eurostudent här på Högskoleverkets webbplats
2012-04-19

Utvärderingsresultat publiceras den 25 april


Onsdagen den 25 april offentliggörs Högskoleverkets beslut och bedömargruppens yttrande med tillhörande underlag här på hsv.se. Det är de första besluten i den första omgången i Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärderingar. Dessa utvärderingar publiceras den 25 april:
  • Arbetsvetenskap
  • Ekonomisk historia
  • Geografi, kulturgeografi, geovetenskap
  • Nationalekonomi
  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Journalistik
  • Psykologi, psykologexamen

Läs mer om systemet
2012-04-19

Medlemskapet i ENQA


Högskoleverket är medlem i den europeiska organisationen ENQA. Alla medlemmar granskas vart femte år. En bedömargrupp har nu skrivit en rapport till ENQA efter sitt platsbesök på Högskoleverket i februari 2012. Rapporten heter "Swedish National Agency for Higher Education: Review of ENQA Membership".
Läs Högskoleverkets kommentar och bedömargruppens rapport
2012-04-18

Nya examensrätter till Ersta Sköndal?


Högskoleverket föreslår att regeringen beviljar ansökan från Ersta Sköndal högskola om tillstånd att utfärda konstnärlig högskoleexamen i kyrkomusik om 120 högskolepoäng och konstnärlig kandidatexamen i kyrkomusik om 180 högskolepoäng. Eftersom det är en enskild högskola är det regeringen som fattar beslutet.
Läs mer Högskoleverkets och de sakkunnigas yttrandenPDF
2012-04-17

Ny genusskrift: Hur påverkar föreställningar om manligt och kvinnligt forskningen i biologi?


Hur har forskarnas föreställningar om genus påverkat teorier och forskning om djur, celler, bakterier, hjärnan, hormoner och befruktning? Hur påverkas synen på människans evolution? Är biologiska könsskillnader förutbestämda? Nu kommer den femtonde titeln i serien om genusvetenskap.
Ladda ner skriften Genusperspektiv på biologiPDF
2012-04-17

Delar vi lika?


"Det är först när kvinnorna blir fler som leden börjar sluta sig och kvinnorna ses som ett hot. Konkurrensen ökar och då brukar klimatet bli hårdare". Orden är Ingegerd Palmérs. Hon ansvarar för den förstudie som Högskoleverket fått i uppdrag av regeringen att genomföra och som handlar om anslagsfördelningen för forskning och forskarutbildning ur ett jämställdhetsperspektiv.
Läs mer i senaste numret av Nyheter & DebattPDF
2012-04-16

Ny webbplats för svenska ramverk


Högskoleverket och Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar för varsitt ramverk för kvalifikationer. Nu har en gemensam webbplats för ramverken lanserats: seqf.se. Webbplatsen är ett samarbete mellan de två myndigheterna.
Läs mer om den nya webbplatsen
Till seqf.se (nytt fönster)
2012-04-13

Resultatsök tydliggör utvärderingarna


Presentationen av de första utvärderingarna i det nya kvalitetsutvärderingssystemet kommer den 25 april. Resultaten kommer att bli enklare att hitta och tydligare att läsa än någonsin tidigare. De kommer inte att presenteras i tjocka rapporter utan i webbfunktionen Resultatsök, berättar universitetskansler Lars Haikola.
Läs mer i Lars Haikolas ledare
2012-04-11

Brist på grundläggande kunskaper om genus hos lärarutbildare


Genus är ett område som de flesta har åsikter om, men färre har gedigna kunskaper. Lärarutbildarna behöver få utbildning i genus och stöd från ledningen är några av slutsatserna i rapporten "Lärarutbildningen, jämställdhet och genus". Rapporten har tagits fram med stöd av Delegationen för jämställdhet i högskolan.
Läs intervjun med projektledarna
2012-04-11

Uppdaterad rapport om utvärderingssystemet


Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011—2014, som gäller examina på grundnivå och avancerad nivå, fastställdes i december 2010. Systemet reviderades den 3 april 2012 och finns nu i form av en rapport som du kan läsa här på webben.
Läs mer i rapporten
Läs också mer om Högskoleverkets utvärderingar
2012-04-11

Dags att anmäla sig till höstterminen


Måndag 16 april är sista anmälningsdag till högskoleutbildningar som startar i höst. För den som missar detta går det att göra en sen anmälan till många utbildningar. Antagningen sker då i mån av plats.
Till anmälan
Läs mer om högskolestudier på studera.nu
2012-04-05

Samordning av statistiken kring utresande studenter


Högskoleverket och Centrala studiestödsnämnden (CSN) fick i regleringsbreven i uppgift att gemensamt utveckla statistiken över utresande studenter eftersom det finns skillnader i myndigheternas respektive statistikredovisningar. Den största skillnaden i Högskoleverkets respektive CSN:s statistik kan förklaras av att CSN särredovisar de som deltar i språkkurser utomlands.
Läs mer i promemorianPDF
2012-04-04

Kritiserad examen inte längre ifrågasatt


Högskoleverket har följt upp ifrågasättandet av examenstillståndet för licentiat- och doktorsexamen i historisk osteologi vid Lunds universitet. Bedömarna anser att utbildningen nu uppfyller kvalitetskraven. Högskoleverket finner därför inte längre anledning ifrågasätta examenstillståndet.  
Till beslutetPDF
2012-04-03

Är det rättvist att plocka bort orden?


Många vill veta vad konsekvenserna blir av att de fyra orden som läckte ut från högskoleprovet nu slopas. Per-Erik Lyrén, forskare vid Umeå universitet, svarar på fyra frågor som provskrivarna undrar över.  
Läs intervju med Per-Erik Lyrén
Mer information på studera.nu (nytt fönster)
2012-04-02

Läckta ord i högskoleprovet slopas


Högskoleverket har beslutat vidta följande åtgärder efter att fyra ord i ordförståelsen läckte ut i förväg: De fyra uppgifterna räknas bort för alla provdeltagare.

Det innebär att den maximala poängen på den verbala delen blir 76 istället för 80. Beslutet påverkar inte normeringen på så vis att det blir varken svårare eller lättare att nå en viss normerad poäng för dem som skrev provet i lördags jämfört med dem som gjort provet tidigare.2012-04-02

Högskoleverket utreder högskoleprovsläcka


I lördags gjorde 65 000 personer högskoleprovet. Tjugo minuter i förväg hade någon lagt ut fyra ord ur det verbala provpasset på sajten Flashback. Ett antal provskrivare hann därför få denna kunskap i förväg.

Högskoleverket utreder nu och kommer inom kort att besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.